یکشنبه ، 07 خرداد 1396
حداقل
اخبار
03
بزرگترین بنای تاریخی طابران توس در انتظار بودجه عمرانی
چکیده: مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت: بنای مشهور به هارونیه متعلق به اوایل قرن هشتم هجری و بزرگترین بنای تاریخی طابران توس است که هم اکنون بارایزنی های به عمل آمده در انتظار تحقق بودجه عمرانی برای مرمت است. ادامه »