مدیرپایگاه

 

 

                                  

 

                                نام :   احسان

                               نام خانوادگی : زهره وندی

                               تحصیلات : کارشناس ارشد مرمت واحیای بناهای تاریخی

                               سمت : مدیر پایگاه میراث فرهنگی و منظرتاریخی فرهنگی توس